Właściciel lub Zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia przez osoby do tego uprawnione okresowych kontroli w celu zapewnienia właściwego użytkowania obiektu budowlanego.

Rodzaje i zakres kontroli którym nalezy poddać obiekty budowlane.

1. Kontrola okresowa co najmniej raz w roku. 

- kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji narazonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- kontrola polegająca na sprawdzeniu instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- kontrola polegająca na sprawdzeniu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

2. Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat.

- kontrola ta obejmuje zakres kontroli rocznej i pięcioletniej, polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą ta powinno byc objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porazeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

3. Kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku obiektów wielkopowierzchniowych.

- kontrola ta obejmuje zakres kontroli rocznej i przeprowadzana jest w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada i dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Po przeprowadzeniu tej kontroli, osoba kontrolująca jest obowiązana bezwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli,

4. Kontrola bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego.

- kontrolę tą należy przeprowadzić każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałowujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pozary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,

5.Kontrola okresowa stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej.

- co najmniej raz na 2 lata opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

- co najmniej raz na 4 lata opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

6. Kontrola okresowa co najmniej raz na 5 lat urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji.

- kontrola ta polega na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji , ich wielkości w stosunku do wymagań uzytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW,

7. Kontrola jednorazowa instalacji grzewczej z kotłem.

- kontrola ta dotyczy przeglądu instalacji grzewczych z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, obejmuje ona ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać.

Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła.